КАТЕГОРИЗАЦИЈА


Обавештавамо све туристичке субјекте, који се баве смештајем туриста, да је потребно да прате рокове до када им важе решења за категоризацију објеката.По истеку категоризације потребно је поново поднети захтев за категоризацију, коју врши јединица локалне самоуправе. Захтев се подноси на писарници општине Љубовија. Објекте после тога обилази и категорише комисија, коју образује начелник општинске управе Љубовија.

-Лица која до сада нису категорисана, а желе да се баве прихватом и смештајем туриста, могу поднети захтев за категоризацију на писарници општине Љубовија.
-Напомена: локална самоуправа категорише сеоска туристичка домаћинства и објекте у домаћој радиности (собе, куће, апартмане).
-Препорука:пре подношења захтева препоручујемо заинтересованим лицима да прочитају критеријуме за категоризацију објеката које прописује Министарство трговине, туризма и телекомуникација.
-Лица која желе да категоришу објекте плаћају локалну-општинску и републичку административну таксу.
-Општинска такса износи 300,00 динара. Уплата се врши на рачун број : 840-742251843-73, позив на број је : 09062.
-Републичка административна такса износи 870,00 динара. Уплата се врши на рачун број: 840-742221843-57.Позив на број је: 09062.


Преузмите:


ЗАХТЕВ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ КАТЕГОРИЈЕ СЕОСКОГ ТУРИСТИЧКОГ ДОМАЋИНСТВА
ЗАХТЕВ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ КАТЕГОРИЈЕ КУЋЕ, АПАРТМАНА И СОБЕ